Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

Ogłoszenia Burmistrza 13 Kwietnia 2018

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku przez podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017r., poz. 2237 z późn.zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w formie powierzania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Zadania realizowane w ramach konkursu muszą być zgodne z zadaniami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok.


Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:

1. Zadanie nr 1 - realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych w trakcie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży (około 30 osób) z rodzin z problemem alkoholowym.

2. Zadanie nr 2 - realizacja innych profilaktycznych programów środowiskowych wynikających z w/w programu.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadań:

1. Zadanienr 1 - 35 000,00zł

2. Zadanienr2 - 13 000,00zł


Termin realizacji zadań:

1. Zadanie nr 1 realizowane będzie w okresie wypoczynku letniego.

2. Zadanie nr 2 realizowane będzie w terminie od 1.06.2018 do 30.11.2018.


Zarządzenie Nr 137/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Oferty należy składać według wzoru oferty - określonego w Zarządzeniu w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs ofert - zdrowie publiczne 2018” wraz z oznaczeniem numeru zadania


Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 137/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 rok

 

 

do góry