Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 29 Marca 2012

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 783 z późn. zm) Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomości treść oferty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 11 na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w obszarze 5 "Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" pn. "Pomóżmy innym". Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Załączniki do w/w oferty są do wglądu w Wydz. Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Rostka 7. 
Wszelkie uwagi dotyczące oferty zamieszczonej poniżej należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: rgim.p@czerwionka-leszczyny.com.pl   w terminie do dnia 6 kwietnia 2012 roku.

Plik do pobrania

do góry