Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 7 Maja 2012

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwały nr XVIII/194/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice. 

Na podstawie art.39 ust.1 pkt 1, art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1277) zawiadamia się o przystąpieniu do strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 16 maja 2012 r. 
Wnioski należy składać:

  • na piśmie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  • ustnie do protokołu,
  • bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ua.n@czerwionka-leszczny.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 


                                                                                                                                     Burmistrz Gminy i Miasta 
                                                                                                                                      Czerwionka-Leszczyny 

                                                                                                                                       Wiesław Janiszewski

do góry