Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Ogłoszenia Burmistrza 10 Czerwca 2019

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
W terminie od 11.06.2019 r. do 18.06.2019 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.


Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1) w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36b

(decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl

3) za pośrednictwem faksu pod numerem 32 723 12 17.


Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

 
Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 272/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4.06.2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego oraz projekt uchwały

2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

 

do góry