Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obow. od 1.01.2014r.

Konsultacje projektu uchwały ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obow. od 1.01.2014r.

Ogłoszenia Burmistrza 22 Października 2013

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 23 października 2013 r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku.


W terminie od 23 października 2013r. do dnia 6 listopada 2013 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
    ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),

  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail rp@czerwionka-leszczyny.com.pl

  3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311760


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Kierownika Referatu Podatków Wydział Finansowo-Budżetowy Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. (32) 42 959 71.


Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 412/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2013 roku wraz z załącznikiem – projekt uchwały 

 

do góry