Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ...

Ogłoszenia Burmistrza 27 Kwietnia 2015

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 28.04.2015 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie  zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

W terminie od 28.04.2015 r. do 05.05. 2015r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: eiz@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Ekologii i Zdrowia.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 171/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 kwietnia 2015 roku
 2. Załącznik do Zarządzenia - projekt uchwały
 3. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

 

do góry