Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny...

Ogłoszenia Burmistrza 22 Maja 2014

Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 22 maja 2014 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolnotariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

W terminie od 22 maja 2014 roku do dnia 29 maja 2014 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres:
    Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
    ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
    (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: ksiegowa@czerwionka-leszczyny.com.pl

  3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Głównej Księgowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach (ul. Parkowa 9, tel. (32) 42 959 59).

 

Pilki do pobrania:

  • Zarządzenie nr 191/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2014 roku wraz z załącznikiem do Zarządzenia nr 191/14 (projekt uchwały).
do góry