Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami ...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami ...

Ogłoszenia Burmistrza 11 Czerwca 2015

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z poźń. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 12.06.2015 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalnośći pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z poźń. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W terminie od 12.06.2015 r. do 19.06. 2015r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 240/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 czerwca 2015 roku oraz załącznik do Zarządzenia - projekt uchwały
 2. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały
do góry