Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce

Ogłoszenia Burmistrza 14 Października 2015

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 14.10.2015r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2014r. poz. 1118 z poźń. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku.

W terminie od 14.10.2015 r. do 21.10.2015r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub na wniosek Rady mogą wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.


Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres:
    Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
    ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
    (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: wydzialedukacji@wp.pl,
  3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760.


 Udzielanie   wyjaśnień  oraz   przyjmowanie   wniosków  i  opinii   dotyczących   projektu uchwały  należy do  kompetencji  Wydziału  Edukacji  tutejszego  Urzędu,  ul. Wolności 11,
 tel. 32 43 17 600.

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 502/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 października 2015r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r.
2.
Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry