Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenia Burmistrza 13 Lutego 2015

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13.02.2015 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2014r.poz. 1118 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W terminie od 14.02.2015 r. do 20.02. 2015r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminyi Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: go@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Gospodarowania Odpadami

 
Plik do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 61/15 Burmistzra Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokosći opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi
 2. Wzór zgłaszania opinii,wniosków i uwag do projektu uchwałytop_baner
do góry