Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmian ws. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych ...

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmian ws. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych ...

Ogłoszenia Burmistrza 27 Listopada 2014

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmian w Uchwale Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 28 listopada 2014r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. Nr 1118 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej zmian w Uchwale Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.


W terminie od 28 listopada 2014r. do dnia 04 grudnia 2014r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9,
  44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311760

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej zmian w Uchwale Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe należy do kompetencji Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionka-Leszczyny (ul. Dr Rostka nr 7, tel. (32) 43 12 251).


Pliki
do pobrania:

 • - Zarządzenie Nr 596/ 14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w Uchwale Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
 • - Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu aktu prawa miejscowego w ramach prowadzonych konsultacji społecznych
do góry