Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

Ogłoszenia Burmistrza 9 Grudnia 2014

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 8 grudnia 2014r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. Nr 1118 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym


W terminie od 8 grudnia 2014r. do dnia 21 grudnia 2014r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. 3 Maja 36b,
  44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 43 12 039

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym należy do kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 36b, tel. (32) 43 12 039).


Pliki
do pobrania:

 • - Zarządzenie Nr 618/ 14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
 • - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
 • - Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu aktu prawa miejscowego w ramach prowadzonych konsultacji społecznych
do góry