Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych...

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych...

Ogłoszenia Burmistrza 1 Marca 2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

 

Informacja Burmistrza Gminy i MiastaCzerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 5 marca 2018r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2016r. poz. 1817 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 
W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 
W terminie od 5.03.2018r. do 11.03.2018r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
w formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
pocztą elektroniczną na adres e-mail: ed@czerwionka-leszczyny.com.pl,
za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760.

Udzielanie   wyjaśnień  oraz   przyjmowanie   wniosków  i  opinii   dotyczących   projektu uchwały  należy do  kompetencji  Wydziału Edukacji  tutejszego  Urzędu,  ul. Wolności 11, tel. 32 43 17 600.

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 73/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 rokudotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

 

do góry