Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania ...

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania ...

Ogłoszenia Burmistrza 12 Kwietnia 2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2018r., poz.450), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady MiejskiejCzerwionce-Leszczynach w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W terminie od 13.04.2018r. do 19.04.2018r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoo wolontariacie mogą wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.


Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.
  Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje
  data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: so@czerwionka-leszczyny.com.pl,

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760.


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Spraw Obywatelskich tutejszego Urzędu, ul. Parkowa 9A, tel. 32 42 959 21.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 136/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz załącznik projekt uchwały

 2. Załącznik do uchwały - Obwody głosowania, ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

 3.   Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały
do góry