Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny na lata 2018-2022”

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny na lata 2018-2022”

Ogłoszenia Burmistrza 15 Stycznia 2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny na lata 2018-2022”


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 15 stycznia 2018r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn.zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny na lata 2018-2022z dnia 17 grudnia 2017r.

W terminie od 15 stycznia 2018r. do 21 stycznia 2018r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot.przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1.w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Czerwionka-Leszczyny ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej),

2.pocztą elektroniczną na adres e-mail zgm@czerwionka-leszczyny.com.pl

3.za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311 593.

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tel. (32) 43 11 440 lub 43 11 232 wew.14.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 styczeń 2018r. w sprawie konsultacji projektu w sprawie projektuWieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny na lata 2018-2022

2. „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny na lata 2018-2022”

3. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

 

do góry