Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w przedmiocie projektu „Wieloletniego programu gospodarowania ...
Ogłoszenia Burmistrza 18 Stycznia 2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w przedmiocie projektu „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”.


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 18 stycznia 2018r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”.

W terminie od 18 stycznia 2018r. do 24 stycznia 2018r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1.w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Czerwionka - Leszczyny ul. Ligonia 5 c, 44-238 Czerwionka - Leszczyny( decyduje data wpływu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ),

2.pocztą elektroniczną na adres e-mail zgm@czerwionka-Leszczyny.com.pl

3.za pośrednictwem faksu pod numerem 32 43 11 593

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tel. (32) 43 11 440 lub 43 11 232 wew. 14

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny na lata 2018-2022” oraz projekt uchwały

2. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry