Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Ogłoszenia Burmistrza 7 Marca 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 7 marca 2018 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach.

W terminie od 7 marca 2018 roku do 14 marca 2018 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: d.biblioteka@czerwionka-leszczyny.com.pl
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760.;


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach nr tel. 32/ 43 129 87.

 


Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 81/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wraz załącznikiem.
 2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały
do góry