Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą : ”Wykonanie odwodnienia przy ul. Dworcowej sołectwo Przegędza”

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą : ”Wykonanie odwodnienia przy ul. Dworcowej sołectwo Przegędza”

Ogłoszenia Burmistrza 2 Kwietnia 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny, ul. Parkowa 9 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:Wykonanieodwodnieniaprzyul.DworcowejsołectwoPrzegędzarealizowanego w okresie od 14 kwietnia 2014r. do 30 kwietnia 2014r. W związkuz § 4 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr LII/609/10 z dnia 03 września 2010r w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ,ul. Parkowa 9 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:Wykonanie  odwodnienia przy ul. Dworcowej sołectwo Przegędzarealizowanego w okresie od 14 kwietnia 2014r. do 30 kwietnia 2014r. Oferty mogą składać podmioty, które nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznacza kwotę 65.000,-zł (słownie:sześćdziesiąt pięć tysięcy zł). Oferty należy składać na formularzach zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach NrLII/609/10 z dnia 03 września 2010r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 roku godz.14ºº. Właściwy merytorycznie wydział Urzędu Gminy i Miasta dokonuje wyboru kandydata do zawarcia umowy dotacji spośród podmiotów, które przedstawią najkorzystniejszą ofertę na realizację zadań własnych gminy.

 

 

 

 

Wydział Mienia i Geodezji

do góry