Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą :„Wykonanie renowacji rowu otwartego PR-6 w sołectwie Przegędza”

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą :„Wykonanie renowacji rowu otwartego PR-6 w sołectwie Przegędza”

Ogłoszenia Burmistrza 13 Listopada 2014

W związku z § 4 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr LII/609/10 z dnia 03 września 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, ul. Parkowa 9 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą :„Wykonanie renowacji rowu otwartego PR-6 w sołectwie Przegędza”realizowanego w okresie od dnia 17 listopada 2014r. do 28 listopada 2014r. Oferty mogą składać podmioty, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny przeznacza kwotę 5.000,00 zł :( słownie : pięć tysięcy zł 00/100).

Oferty należy składać na formularzach określonych Uchwałą Nr LII/609/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 03 września 2010r., w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na adres 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 14.11. 2014 roku godz. 14ºº.

Formularze ofertowe dostępne są na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Właściwy merytorycznie wydział Urzędu Gminy i Miasta dokonuje wyboru kandydatów do zawarcia umów dotacji spośród podmiotów, które przedstawią najkorzystniejsze oferty na realizację ww. zadania publicznego.


Wydział Mienia i Geodezji

do góry