Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja o konkursie na dotacje na zadania publiczne

Informacja o konkursie na dotacje na zadania publiczne

Ogłoszenia Burmistrza 10 Grudnia 2012
W dniu 10 grudnia 2012 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 481/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w 2013 roku w obszarach:

1) Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 50 000,00 zł: 
a/ organizacja programów profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poprzez realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia
Zadania realizowane w ramach tych działań muszą być zgodne z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 

2) Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 30 000,00 zł: 
a/ organizacja dla mieszkańców gminy integracyjnych imprez kulturalnych o charakterze regionalnym 
b/ organizacja środowiskowych imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy.

3) Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - 5 000,00 zł:
a/ organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie przygotowania młodzieży do zapoznania się z prowadzeniem ratownictwa przeciwpożarowego i ochrony ludności przed zagrożeniami pożarowymi. Prowadzenie zajęć szkoleniowych w tym zakresie, zawodów itp. 

4) Zadania w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 10 000,00 zł:
a/ organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkańców gminy, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami,
b / organizacja turniejów i zawodów rekreacyjnych dla mieszkańców gminy. 

5) Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - 20 000,00 zł:
a/ organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy,
Razem wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 115 000,00 zł. 
Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionika-Leszczyny pod adresem internetowym:
http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/zarzadzenia_burmistrza.html 


Oferty muszą być zgodne z ramowym wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). Wzory ofert są dostępne bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, ul. Rostka 7, tel. 324312251, lub drogą elektroniczną na stronie www.pozytek.gov.pl

Oferty na realizację w/w, zadań należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9 w terminie od 10 grudnia 2012 roku do 2 stycznia 2013 roku.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 

Przypomina się o dołączeniu do oferty wszystkich załączników określonych w Zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu                    i wymienionych we wzorze oferty.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.

Ogłoszony Konkurs nie obejmuje zadań z zakresu sportu, które będą wspierane w formie dotacji w trybie Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej z dn. 29.X.2010 roku z późn. zm. Konkurs na projekty z zakresu rozwoju sportu zostanie ogłoszony w styczniu 2013 roku.
do góry