Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 13 Listopada 2012

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13.11.2012r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiejw Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

W terminie od 13 listopada br., w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki. 
Opinie w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Parkowa nr 9 do dnia 27 listopada 2012 roku. 

Burmistrz informuje jednocześnie, że projekt w/w uchwały dotyczy zadań z zakresu realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 późn.zm.). 

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 11 tel. (32) 43-17-600. 

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 419/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2012r
  2. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 419/12 z dnia 13 listopada 2012r
do góry