Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 5 Listopada 2013

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 6 listopada 2013 r.  w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.ekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536  z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/607/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu  tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

W terminie od 6 listopada 2013 r. do 20 listopada 2013 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować  o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania  dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Czerwionka – Leszczyny ul. Ligonia 5 c, 44-238 Czerwionka – Leszczyny  ( decyduje  data wpływu  do  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ),

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail

3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311593

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tel. (32) 4311440 lub 4311232  wew. 14

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr  449 / 13  Burmistrza Gminy i  Miasta  Czerwionka – Leszczyny  z  dnia  30.10.2013 r.   
2. Projekt  uchwały

do góry