Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 12 Maja 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13 maja 2014 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolnotariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerionce-Leszczynach w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których dotacja stanowić będzie pomoc publiczną.

W terminie od 13 maja 2014 roku do dnia 20 maja 2014 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:

  3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32-4311760;

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Al. św. Barbary tel. 32-42 95 990.

 

 

Pilki do pobrania:

 

  1. Zarządzenie nr 164/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2014 r.

  2. Załącznik do Zarządzenia nr 164/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2014 roku – projekt uchwały.

do góry