Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 12 Maja 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 12 maja 2014r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2010r.Nr 234 poz.1536 ze zm.),działającymi na terenie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach w sprawie wprowadzenia zmian wWieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017.

 

W terminie od 12 maja 2014 r. do 19 maja 2014 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1.w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Czerwionka – Leszczyny

ul. Ligonia 5c, 44-238 CzerwionkaLeszczyny (decyduje data wpływu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej),

2.pocztą elektroniczną na adres e-mailzgm@czerwionka-Leszczyny.com.pl

3.za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311593

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tel. (32) 43 11 440 lub 43 11 232 wew.14

 

Pliki do pobrania:

 

1. Zarządzenie Nr 163 / 14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia

9 maja 2014r.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 163 / 14 – projekt uchwały

top_baner
do góry