Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 7 Maja 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 9 maja 2014 r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

W terminie od 9 maja 2014 r. do 16 maja 2014 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1.w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Czerwionka – Leszczyny

ul. Ligonia 5 c, 44-238 Czerwionka – Leszczyny ( decyduje data wpływu do Zakładu

Gospodarki Mieszkaniowej ),

2.pocztą elektroniczną na adres e-mail

3.za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311593

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tel. (32) 4311440 lub 4311232 wew. 14

 

Pliki do pobrania:

 

  1. Zarządzenie Nr 158/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z dnia 6 maja 2014 r.

  2. Załącznik do zarządzenia 158/14 – projekt uchwały

do góry