Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 25 Kwietnia 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolnotariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2010r. Nr 234 poz. 1536
z późniejszymi zmianami), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

W terminie od 28 kwietnia 2014 roku do dnia 5 maja 2014 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
    ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail ksiegowa@czerwionka-leszczyny.com.pl

  3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32-4311760;

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Głównej Księgowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. 32-4295959.

 

 

Pilki do pobrania:

 

  1. Zarządzenie nr 148/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia
    25 kwietnia 2014 roku

  2. Załącznik do Zarządzenia nr 148/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2014 roku – projekt uchwały

do góry