Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 17 Kwietnia 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 17 kwietnia 2014 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolnotariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerionce-Leszczynach w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją lub na utworzeniem nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji - na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

W terminie od 17 kwietnia 2014 roku do dnia 24 kwietnia 2014 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail rp@czerwionka-leszczyny.com.pl

  3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32-4311760;

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Kierownika Referatu Podatków Wydział Finansowo-Budżetowy Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. 32-4295971.

 

 

Pilki do pobrania:

 

  1. Zarządzenie nr 138/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2014 roku.

  2. Załącznik do Zarządzenia nr 138/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2014 roku – projekt uchwały.

do góry