Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 9 Stycznia 2012

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 9.01.2012 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 216 z 2010 r. poz. 3155 ).

Zarządzenie Burmistrza nr 9/12 z dnia 9 stycznia 2012 roku roku oraz projekt zmian w w/w uchwale są opublikowane w:
1. BIP pod adresem internetowym:
http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/zarzadzenia_burmistrza.html

2. Aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach pod adresem: 
http://www.czerwionka-leszczyny.pl/main/index.html

3. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Parkowej nr 9.

Organizacje pozarządowe mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki. Opinie w formie pisemnej można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Parkowa nr 9 do dnia 24 stycznia 2012 roku. 
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie zmian w w/w. uchwale odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. dr. Rostka 7, tel. 32 4312251.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację do realizacji przedstawionego projektu zmian w uchwale Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/600/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz przedstawi sprawozdanie Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. 

Plik do pobrania:

1. Treść zarządzenia

do góry