Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 14 Listopada 2011
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 10 listopada 2011r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

W terminie od 10 listopada 2011r. do dnia 24 listopada 2011 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować 
o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
1. w formie pisemnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Czerwionka - Leszczyny,
ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail ops@czerwionka-leszczyny.com.pl  
3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4312039.

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 394/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2011 roku oraz Uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach – projekt uchwały wraz z załącznikiem
top_baner
do góry