Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 17 Sierpnia 2011
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 16 sierpnia 2011r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

W terminie od 16 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2011 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
2) pocztą elektroniczną na adres e-mali rp@czerwionka-leszczyny.com.pl
3) za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311760.

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Finansowo - Budżetowy Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. (32) 4295971.

Plik do pobrania:
Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wraz z  zarządzeniem nr 237/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2011 roku oraz  załącznik do zarządzenia  nr 237/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku 
do góry