Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 28 Kwietnia 2011

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 26.04.2011 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym z Gminną Radą Sportu, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.
Zarządzenie Burmistrza nr 123/11 z dnia 26 kwietnia 2011 roku roku oraz projekt w/w. zmian w uchwale są opublikowane w BIP pod adresem internetowym:

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/zarzadzenia_burmistrza.html

W terminie do 11 maja br., organizacje pozarządowe mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki. Opinie w formie pisemnej można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Parkowa nr 9 do dnia 11 maja 2011 roku. 
Informuję jednocześnie, że projekt zmian w uchwale dotyczy zadań publicznych z zakresu sportu realizowanych przez kluby sportowe biorące udział w rozgrywkach zorganizowanych przez Polski Związek Sportowy, zarówno dla młodzieży jak i dla seniorów.
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie zmian w w/w. uchwale odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. dr. Rostka 7, tel. 32 4312251.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację do realizacji przedstawionego projektu zmian w uchwale Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. 
Burmistrz zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz przedstawi sprawozdanie Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Pliki do pobrania:

1. Wzór wniosku o przyznanie dotacji

2. Sprawozdanie z wykonania projektu z zakresu rozwoju sporu

3.  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 paźdzeirnika 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań  z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

do góry