Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ogłoszenia Burmistrza 8 Września 2011
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 7.09.2011 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym z Gminną Radą Sportu w części dotyczącej zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na 2012 rok. 

W terminie od 7 września br., organizacje pozarządowe mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki. Opinie w formie pisemnej można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Parkowa nr 9 do dnia 22 września 2011 roku. 
Informuję jednocześnie, że zadania publiczne z zakresu sportu realizowane przez kluby sportowe biorące udział w rozgrywkach zorganizowanych przez Polski Związek Sportowy, zarówno dla młodzieży jak i dla seniorów, wspierane będą w trybie Ustawy o sporcie oraz zapisów Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Uchwałą Nr LIV/672/10, § 1 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na 2012 rok odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Gminy i Miasta Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Dr Rostka 7 , tel. 32 4312251.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację do realizacji przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy na 2012 rok. 
Burmistrz zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz przedstawi sprawozdanie Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. 

Plik do pobrania:
1. Zarządzenie Burmistrza nr 281/11 z dnia 6 września 2011 roku oraz projekt Rocznego Programu Współpracy na 2012 rok
top_baner
do góry