Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie pozakonkursowego trybu udzielania dotacji.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie pozakonkursowego trybu udzielania dotacji.

Ogłoszenia Burmistrza 14 Czerwca 2011

Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

 - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł; 
 - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; 
 - łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
 - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Warunkiem koniecznym dla uznania celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznałem celowość realizacji zadania publicznego przedstawionego w zamieszczonej poniżej ofercie:
Nr oferty:
Nr rej. 7371
Nazwa zadania publicznego: "JESTEM SOBĄ, CHCĘ ZDROWO ŻYĆ"
Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Wolności 11
Termin realizacji zadania: Czerwiec 2011 r. - sierpień 2011 r.
Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta, tel.: 32 43 12 251, email:rgim.p@czerwionka-leszczyny.com.pl  w terminie do 21 czerwca 2011 r.

Pliki do pobrania:

1. Oferta realizacja zadania publicznego

do góry