Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 7 Listopada 2013

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 07 listopada 2013r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień owiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku.

W terminie od 07 listopada 2013 r. do dnia 21 listopada 2013 r.  w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),

  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail

  3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311760

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Kierownika Referatu Podatków - Wydział Finansowo-Budżetowy Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. (32) 4295971.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 453/13 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 listopada 2013 roku oraz załącznik do zarządzenia Nr 453/13 – projekt uchwały
do góry