Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 30 Maja 2011
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny informuje, że w dniu 30 maja 2011 r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

W terminie od 30 maja 2011 r. do 13 czerwca 2011 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
1.w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Czerwionka – Leszczyny ul. Ligonia 5 c, 44-238 Czerwionka – Leszczyny ( decyduje data wpływu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ),
2.pocztą elektroniczną na adres e-mail zgm@czerwionka-Leszczyny.com.pl
3.za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311593

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tel. (32) 4311440 lub 4311232 wew. 14

Pliki do pobrania:

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
2. Załącznik nr 1 do uchwały
3. Załącznik nr 2 do uchwały
4. Zarządzenie Nr 164/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
do góry