Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b poł. w budynku przy ul. Broniewskiego 8 w Czerwionce-Leszczynach

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b poł. w budynku przy ul. Broniewskiego 8 w Czerwionce-Leszczynach

Ogłoszenia Burmistrza 20 Czerwca 2014

Lokal użytkowy nr 8b o łącznej powierzchni użytkowej 98,71 m2 położony jest na parterze czterokondygnacyjnego budynku wielolokalowego przy ul. Broniewskiego 8 w Czerwionce – Leszczynach. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 440/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia niesłużące wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz prawie własności gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym nr 4268/307 o pow. 1486 m² obręb Leszczyny, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1Y/00125821/5 w Sądzie Rejonowym w Rybniku. Działy III i IV są wolne od wpisów. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem podstawowym działki są tereny mieszkaniowo-usługowe z przewagą zabudowy wielorodzinnej o symbolu planu M1. Ponadto nieruchomość znajduje się na terenie górniczym KWK "Dębieńsko" oraz na terenie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

Obecnie w lokalu użytkowym, na podstawie umowy najmu prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej. Umowa najmu zawarta jest na czas oznaczony (do 06.06.2015r.), podlegająca przejęciu przez Nabywcę z mocy art. 678 KC.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej oraz nie założono dla niego odrębnej Księgi Wieczystej. Wyodrębnienie lokalu nastąpi jednocześnie z zawarciem umowy sprzedaży.Cena wywoławcza wynosi 230.000,00 zł

Wadium wynosi 30.000,00 zł (wnoszone w pieniądzu)

Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2014r.

w Centrum Kulturalno Edukacyjnym w Czerwionce- Leszczynach,

ul. 3 Maja 36A, sala konferencyjna średnia, o godz. 12°°

 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.Dz.U. z 2011r. Nr177, poz.1054 z późn.zm.). sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, prowadzony przez Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 do dnia 25.07.2014r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży lokalu, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedmiotem zbycia po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości,

Dodatkowych informacji udziela Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Al. Św. Barbary 6) tel. 32 429 59 93, 94.

Informuje się, że aktualne ogłoszenia przetargowe znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl.

 

Pozostałe informacje:

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 2. Do oferentów cudzoziemców zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

 3. Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium, podlegać będzie zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży.

 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu dotyczącym zawarcia umowy sprzedaży, Burmistrz Gminy i Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 5. Uczestnicy przetargu powinni posiadać numery PESEL, NIP i REGON o ile spoczywa na nich obowiązek ich uzyskania.

 6. Uczestnicy przetargu powinni posiadać numer rachunku.

 7. Uczestnicy przetargu powinni posiadać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu.

 8. Uczestnicy przetargu powinni mieć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia przez oferenta działalności gospodarczej), umowy spółki cywilnej (w przypadku takiej formy prowadzenia działalności), właściwego rejestru (w przypadku oferenta będącego osobą prawną).

 9. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo notarialne należy przedłożyć w oryginale.

 10. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dowód wniesienia wadium, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej oraz oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu, a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

 11. Oferenci, którzy nie uzyskali przybicia, powinni w formie pisemnej wskazać Gminie numer rachunku bankowego, na który powinien być dokonany zwrot wadium. Do czasu wskazania tego numeru Gmina nie dokona zwrotu wadium i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Gmina nie ponosi również odpowiedzialności związanej ze zwrotem wadium na rachunek wskazany przez oferenta.

 12. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 13. Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia wniosku w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 14. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi jej nabywca.

 

Do pobrania:

 • treść ogłoszenia - Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce – Leszczynach

Ogłoszenie dostępne także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakładce Nieruchomości - http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/nieruchomosci.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry