Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/ Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenia Burmistrza 22 Maja 2015

BURMISTRZ GMINY I MIASTA

CZERWIONKA–LESZCZYNY

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 50A.

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 19 przy ulicy Wolności 50A w Czerwionce-Leszczynach opowierzchni 62,30 m², położonego na II piętrze w budynku wielorodzinnym, dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą GL1Y/00159987/3 – dział III i IV wolny od wpisów. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc,przedpokój i wiatrołap oraz loggia.Do lokalu przynależy piwnica nr 19 o powierzchni 3,80m². Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz centralnego ogrzewania – opomiarowane, w wieku budynku, odcinkowo wymieniane. Stolarka okienna wymieniona na PCV. Drzwi wejściowe wymienione na metalowe. Posadzki wykończone panelami podłogowymi i płytkami ceramicznymi wykazują zużycie. Tynki - nierówne, spękane na łączeniach płyt, pokryte tapetami. Stan techniczny lokalu – do remontu. Przedmiotowy lokal stanowi pustostan, w którym nikt nie jest zameldowany.

Budynek z przedmiotowym lokalem mieszkalnym położony jest na rozległej nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 2895/231 i 2896/231 aobszar ten jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002r. działki leżą częściowo na obszarze mieszkaniowo-usługowym z przewagą zabudowy wielorodzinnej o symbolu planu M1, częściowo na terenach przewietrzania o symbolu planu E2 – bez prawa budowy nowej zabudowy oraz częściowo na terenach ulicy klasy lokalnej o symbolu planu KL1/2-I. Nieruchomość znajduje się na terenie górniczym KWK „Dębieńsko”, przecina ją ciepłociąg oraz kanalizacja sanitarna a ponadto działka 2896/231 jest objęta strefą A i B ochrony konserwatorskiej. Grunt będący własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oddano w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej 'Karlik” z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach.

Cena wywoławcza wynosi 143.000,00 zł

 

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi 15.000,00 zł.

Sprzedaż prawa do lokalu następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r.

o godz. 12°°

w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

al. Św. Barbary 6, sala nr 1.

Sprzedaż niniejszego prawa do lokalu mieszkalnego w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargujest wpłata wadium na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny, prowadzony przez Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 do dnia 17 czerwca 2015 r. - decyduje data wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem nieruchomości po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin.

Dodatkowych informacji udziela Referat Obrotu Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny (Al. Św. Barbary 6) tel. 32 429 59 94.

Informuje się, że aktualne ogłoszenia przetargowe znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w sposób zwyczajowo przyjęty w gablotach filii Urzędu przy al. Św. Barbary 6 oraz opublikowane na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014.1490).

 2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

  a) dowód wniesienia wadium,

  b) dowód tożsamości oraz numery PESEL, NIP i REGON o ile spoczywa na nich obowiązek ich uzyskania,

  c) pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem jeżeli osoba uczetnicząca w przetargu działa w imieniu innych osób,

  d) pisemne oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 lub 3 do niniejszego ogłoszenia (właściwe dla osoby fizycznej lub prawnej, dostępne w Referacie Obrotu Nieruchomościami oraz na stronie internetowej Urzędu),

  f) numer rachunku bankowego, na który powinien być dokonany zwrot wadium w przypadku nie uzyskania przybicia przez oferenta (Gmina nie ponosi odpowiedzialności związanej ze zwrotem wadium na rachunek wskazany przez oferenta).

 3. Wpłacone wadium podlega:

  1) zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

  2) zwrotowi pozostałym oferentom w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu,

  3) przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym przez Gminę terminie.

 4. Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium, podlegać będzie zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży.

 5. Uczestnicy przetargu powinni mieć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

  - wypisu z ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku prowadzenia przez oferenta działalności gospodarczej,

  - umowy spółki cywilnej - w przypadku takiej formy prowadzenia działalności,

  - właściwego rejestru - w przypadku oferenta będącego osobą prawną.

 6. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 7. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do:

  - poniesienia opłat notarialnych i sądowych związnych z nabyciem nieruchomości,

  - ponoszenia opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego, na które składają się w szczególności wydatki na bieżące utrzymanie i remont nieruchomości, zaliczki na media, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, podatki i inne opłaty publicznoprawne.

 8. Nabywca przejmie wszelkie ciężary i pożytki związane z nieruchomością z dniem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Pliki do pobrania:

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - rzut lokalu

2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia - oświadczenie osoby fizycznej przystępującej do przetargu na nabycie nieruchomości

3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia - oświadczenie osoby prawnej przystępującej do przetargu na nabycie nieruchomości

 

 

 

do góry