Strona główna/Urząd/Aktualności/kładanie wniosków w ramach programu "Młodzież w działaniu"

kładanie wniosków w ramach programu "Młodzież w działaniu"

Aktualności 10 Listopada 2013

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli informuje, iż Komisja Europejska ogłosiła wezwanie do składania wniosków w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Ogólne cele wskazane w decyzji ustanawiającej program "Młodzież w działaniu" są następujące:

— promowanie aktywnych postaw obywatelskich młodzieży ogólnie, a jej europejskich postaw obywatelskich  w szczególności,

— rozwój solidarności i wspieranie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej  w UE,

— promowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi w różnych krajach,

— przyczynianie się do podnoszenia jakości systemów wspierających działania młodzieży oraz do rozwijania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego do działania w dziedzinie młodzieży,

— wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.

Te ogólne cele powinny byś realizowane na poziomie projektów z uwzględnieniem następujących stałych priorytetów:

— postawa obywatelska,

— udział młodych ludzi,

— różnorodność kulturowa,

— integracja mniej uprzywilejowanej młodzieży.

W 2013 r. rocznymi priorytetami są:

— projekty obejmujące działania informacyjne na temat obywatelstwa Unii Europejskiej i praw, jakie przysługują unijnym obywatelom, odbywające się w kontekście Europejskiego Roku Obywateli,

— projekty zachęcające do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., umożliwiające młodym ludziom przyjęcie aktywnej postawy dobrze poinformowanych obywateli,

— projekty mające na celu rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży oraz zachęcające młodych bezrobotnych do mobilności i aktywnego udziału w życiu społecznym,

— projekty zajmujące się problemem ubóstwa i marginalizacji oraz poszerzające wiedzę młodych ludzi na ten temat i zachęcające ich do zaangażowania się w walkę z tymi zjawiskami w ramach dążenia do społeczeństwa integracyjnego. W tym kontekście szczególny nacisk będzie położony na włączenie młodych migrantów, niepełnosprawnych oraz w stosownych przypadkach młodzieży romskiej,

— projekty zachęcające młodych ludzi do podejmowania inicjatywy, do kreatywności i przedsiębiorczości oraz zwiększające ich zdolność do zatrudnienia, szczególnie w ramach inicjatyw młodzieżowych,

— projekty promujące zdrowe zachowania, w szczególności poprzez zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu i uprawiania sportów masowych, jako środek promujący zdrowy tryb życia oraz zwiększający włączenie społeczne i aktywne uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym.

Kwalifikujący się kandydaci:

— organizacje o charakterze niezarobkowym lub organizacje pozarządowe,

— organy publiczne, lokalne lub regionalne,

— nieformalne grupy młodych ludzi,

— organy działające na poziomie europejskim w dziedzinie młodzieży,

— międzynarodowe organizacje o charakterze niezarobkowym,

— organizacje o charakterze zarobkowym organizujące wydarzenia w dziedzinie młodzieży, sportu lub kultury.

Wnioskodawcy powinni posiadać osobowość prawną w jednym z państw objętych programem lub w jednym z partnerskich krajów sąsiadujących należących do Partnerstwa Wschodniego, bądź w jednym z państw Zachodnich Bałkanów.


Pełna treść zaproszenia do składania wniosków:                                                                                                                
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0031:0034:PL:PDF 

Dodatkowe informacje można uzyskać w przewodniku programowym "Młodzież w działaniu" na następujących stronach internetowych:

http://ec.europa.eu/youth 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

top_baner
do góry