Strona główna/Urząd/Aktualności/Zmiany w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych

Zmiany w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych

Aktualności 11 Lutego 2015

I N F O R M A C J A

 

W dniu 10 lutego 2015 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 59/15 w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta w obszarze:

„Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 .”

w tym:

Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach.

 

Termin realizacji zadania od 16.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 110 000,00 zł

 

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

 

Oferty na realizację w/w zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2015 roku: w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9.

 
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Przypomina się o dołączeniu do oferty wszystkich załączników określonych w Załączniku do Zarządzenia.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zmian w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku
top_baner
do góry