Strona główna/Urząd/Aktualności/Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Aktualności 7 Grudnia 2016
 
Wydział Gospodarowania Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że od 1 stycznia 2017 zmienia się wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za segregowane odpady zapłacimy 15 złotych miesięcznie od osoby w nieruchomościach zamieszkałych przez maksymalnie cztery osoby, a 11 złotych miesięcznie od osoby - za piątą i każdą kolejną osobę mieszkającą na nieruchomości. 25 zł miesięcznie zapłacą osoby, które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji, otrzymają do domu zawiadomienie o wysokości nowych stawek oraz terminach opłat.

„Jesteśmy zmuszeni podnieść stawki, ponieważ wciąż bardzo wzrasta ilość odpadów na terenie naszej gminy. W 2012 roku odebraliśmy ponad 12 tysięcy ton odpadów, a w ciągu jedenastu miesięcy tego roku aż blisko 18 tysięcy ton – mówi Elżbieta Student, naczelnik wydziału gospodarowania odpadami. - Z punktu widzenia ochrony środowiska dobrze, że wszystkie odpady są odbierane i w odpowiedni sposób zagospodarowywane w systemie. Znacznie spadła ilość śmieci wyrzucanych na przykład do lasów. Wzrasta też świadomość mieszkańców o potrzebie właściwie prowadzonej gospodarki odpadami, co ma istotne znaczenie ekologiczne. Jednak, należy pamiętać o tym, że jednym z głównych założeń gospodarki odpadami jest ograniczenie powstawania odpadów".

Zgodnie z ustawą, system gospodarowania odpadami powinien się finansować. Przepisy narzucają, że na nowym systemie Gminy nie powinny zarabiać, ale nie mogą też do niego dopłacać. Jeżeli system się nie finansuje, należy zmienić stawki.

W 2015 Gmina zdecydowała się odbierać odpady biodegradowalne z nieruchomości mieszkańca w ilości maksymalnie trzech worków przy każdorazowym odbiorze.

"Nie podnosiliśmy stawek, ale staraliśmy się tym działaniem zachęcić mieszkańców, aby zagospodarowali tę frakcję odpadów np. kompostując. Z analiz wynika jednak, że niestety to działanie się nie udało, ilość tej frakcji odpadów wciąż wzrasta. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla woj. śląskiego powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być, w miarę istniejących możliwości, w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie. Pozostałe ilości powinno się oddać gminie - podkreśla E. Student. - Co ciekawe, przed wejściem w życie nowego systemu ten rodzaj odpadów był niewidoczny, tym razem, w naszych zestawieniach dominuje”.

Wraz ze zmianą stawek zmieni się także regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, a wraz z nim zniesione zostanie ograniczenie odbierania odpadów biodegradowalnych.

„Znaczny wzrost ilości odpadów zanotowaliśmy także po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus – dodaje E.Student. - W portfelu danego mieszkańca jest więcej środków finansowych, wzrasta też ilość odpadów, które wytwarzamy".

Warto podkreślić, że ramach opłaty Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny odbiera odpady z terenu nieruchomości mieszkańca bez ograniczania ich ilości, w cenie są też worki dostarczane do domów mieszkańców. Przypominamy, że elektrosprzęt, gruz, odpady poremontowe i zużyte opony z samochodów osobowych odbierane są wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Leszczynach przy ul. Polnej 6.

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

2014

2015

Za 11 miesięcy 2016

Tworzywa sztuczne

1 016,70

1 179,14

707,12

Papier i tektura

181,70

241,26

217,46

Szkło

625,90

397,14

749,28

Odpady ulegające biodegradacji

3 853,30

2 465,68

2 759,74

Niesegregowane odpady komunalne

10 217,50

11 781,16

11 652,40

Odpady wielkogabarytowe

610,40

495,92

615,60

Odpady remontowe

1 097,90

947,40

1070,0

Odpadowa papa

92,40

137,80

91,80

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

26,60

16,26

8,63

Zużyte opony

3,00

16,70

15,14

Przeterminowane leki

0,60

1,10

0,76

Pozostałe

6,50

6,72

4,86

Razem

17 732,50

17 686,28

17 892,79

 

W 2012 r. z terenu naszej gminy odebrano łącznie 12 429,2 (Mg) odpadów komunalnych.

 

do góry