Strona główna/Urząd/Aktualności/ZASADY OGÓLNE UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

ZASADY OGÓLNE UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Aktualności 9 Stycznia 2012
UWAGA!!! 
Dnia 31 stycznia 2012 r. upływa termin złożenia informacji i wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2011r.

ZASADY OGÓLNE UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu) opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za:

1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3. pobór wód,
4. składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od:

1. ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
2. ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia
3. ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju
4. ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód
5. wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe)
6. rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
7. ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. W tym samym terminie należy przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

Stawki opłat obowiązujące w 2011 roku 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (Monitor Polski Nr 74 z 2010 r. poz.945)

Wzór sprawozdania obowiązujący w 2011 roku 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dziennik Ustaw nr 97 z 2009 r. poz. 816).
Szczegółowe dane znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl  w zakładce "Środowisko".
Informacje na nt. opłat za korzystanie ze środowiska można również uzyskać w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Bielsku-Białej: 

Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy Bielsko-Biała,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, 

telefony kontaktowe: (033) 48 53 285, (033) 48 53 286, (033) 48 53 287, (32) 48 53 296 - obsługuje podmioty korzystające ze środowiska z terenu: powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i rybnickiego oraz miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory
do góry