Strona główna/Urząd/Aktualności/Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r.

Aktualności 28 Lutego 2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2018 r. podlegają podwyższeniu - zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,98%.


W związku z tym Prezes KRUS, komunikatem z dnia 13 lutego 2018 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 56 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

W taki sposób od dnia 1 marca 2018 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2018 r.

Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2018 r. 1029,80 zł) - podwyższa się je z urzędu do 1029,80 zł.

 

Do 1029,80 zł nie zostaną podwyższone:

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

b) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

 

Inne zmiany wysokości świadczeń w związku z waloryzacją:

Od 1 marca 2018 r. wysokość renty socjalnej wynosi 865 zł 03 gr, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2059 zł 60 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 102 zł 98 gr).

Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytaino-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Od 1 marca 2018 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny - 215 zł 84 gr,

 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji - 323 zł 76 gr,

 • dodatek kombatancki - 215 zł 84 gr,

 • dodatek za tajne nauczanie - 215 zł 84 gr,

 • dodatek kompensacyjny - 32 zł 38 gr,

 • dodatek dla sieroty zupełnej - 405 zł 67 gr,

 • ryczałt energetyczny - 168 zł 71 gr,

 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom - max 215 zł 84 gr,

 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - max 215 zł 84 gr.

 

Nie zmienia się wysokość:

 • zasiłku pogrzebowego (4000 zł),

 • zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),

 • zasiłku macierzyńskiego (1000 zł miesięcznie).

 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2017 r. wyniosło 4516 zł 69 gr. W związku z tym od dnia 1 marca 2018 r. zmienią się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów i będą wynosić:

 • 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 3161 zł 70 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),

 • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 5871 zł 70 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),

 • przychody między kwotą 3161 zł 70 gr a 5871 zł 70 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 582 zł 38 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 495 zł 06 gr.

 

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. „wcześniejszych") i okresowych emerytur rolniczych.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

 


Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

 

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego na dzień 1 marca 2018 roku:

1. emerytura i renta podstawowa - 912 zł 86 gr

2. dodatek pielęgnacyjny -215 zł 84 gr

3. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego - 323 zł 76 gr

4. dodatek kombatancki - 215 zł 84 gr

5. dodatek z tytułu tajnego nauczania - 215 zł 84 gr

6. dodatek kompensacyjny - 32 zł 38 gr

7. dodatek dla sieroty zupełnej - 405 zł 67 gr

8. świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż - 215 zł 84 gr

9. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż - 215 zł 84 gr

10. ryczałt energetyczny - 168 zł 71 gr

11. zasiłek pogrzebowy - 4000 zł 00 gr

12. zasiłek macierzyński - 1000 zł 00 gr

13. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego:

- 70% - 3161 zł70gr

- 130% - 5871 zł 70 gr

14. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% - 582 zł 38 gr

15. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% - 495 zł 06 gr

 

 

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego:

1. zasiłek chorobowy za 1 dzień - 10 zł 00 gr

2. jednorazowe odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu - (od 1.07.2014 roku) 700 zł 00 gr

 

 

Szzczegóły: www.krus.gov.pl

 


do góry