Strona główna/Urząd/Aktualności/VII Turniej Piłki Nożnej RAZEM RAŹNIEJ

VII Turniej Piłki Nożnej RAZEM RAŹNIEJ

Aktualności 6 Sierpnia 2012
Świetlica Terapeutyczno-Środowiskowa w Czerwionce-Leszczynach zaprasza wychowanków i wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych, klubów młodzieżowych, zastępów harcerskich i świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego do udziału w turnieju piłki nożnej "Razem Raźniej – Stop narkomanii".

Szczegóły:

Regulamin VII Turnieju Piłki Nożnej 
pod hasłem "Razem Raźniej - Stop Narkomanii"
07.09.2012r. Stadion MOS i R Czerwionka – Leszczyny, ul. Wolności 2a
w ramach uroczystych obchodów Jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce - Leszczynom

I.Cel zawodów
Popularyzacja sportu a w szczególności piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
Integracja wychowanków i wychowawców spośród placówek opiekuńczo - wychowawczych, klubów młodzieżowych, zastępów harcerskich i świetlic środowiskowych z terenu Województwa Śląskiego.
Promocja zachowań prospołecznych i prozdrowotnych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012.
Turniej jest rozgrywany w ramach Jubileuszu 50 - lecia nadania praw miejskich Czerwionce – Leszczynom.

II.Organizator
Świetlica Terapeutyczno – Środowiskowa w Czerwionce – Leszczynach
Stowarzyszenie "Najważniejsza Jest Tradycja" w Czerwionce - Leszczynach
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny
Rada Dzielnicy Czerwionka - Centrum

III.Termin i miejsce
7 wrzesień 2012r. Drużyny proszone są o przyjazd na godzinę 8.30, godzina 9.00 uroczyste otwarcie turnieju, 9.30 rozpoczęcie rozgrywek, 16.00 podsumowanie, wręczenie nagród. 
Stadion "Górnik Czerwionka", ul. Wolności 2a (MOS i R)

IV.Gospodarz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce - Leszczynach

V.Uczestnictwo
W turnieju mogą brać udział zawodnicy (chłopcy/dziewczyny) za okazaniem organizatorom rozgrywek dokumentu potwierdzającego wiek danego zawodnika, np. legitymacja szkolna bądź inny dokument tożsamości. Ponadto opiekunowie drużyn przekładają organizatorowi rozgrywek imienną listę zawodników potwierdzoną pieczęcią i podpisem Dyrektora/Kierownika danej placówki. Każda placówka może zgłosić po jednym zespole w dwóch kategoriach wiekowych:
od 6 do 13 roku życia oraz od 14 do 17 roku życia. Udział poszczególnych drużyn jest uzależniony od kolejności zgłoszenia zespołu do turnieju.

VI.Zasady uczestnictwa
Każda drużyna musi być pod nadzorem opiekuna/trenera, który będzie ponosił odpowiedzialność za drużynę i zgłosi ją do turnieju. Każdy zawodnik powinien posiadać ważną legitymację ucznia bądź inny dokument tożsamości.

VII.Nagrody
Drużyny, które zajmą miejsca na podium otrzymują puchary, medale , wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają puchary pocieszenia, indywidualne nagrody (statuetki) otrzymają:
Najskuteczniejszy zawodnik turnieju "król strzelców",
Najlepszy bramkarz turnieju,
Najlepszy piłkarz turnieju.
Nagroda Fair - Play
System rozgrywek

1.Drużyna uczestnicząca może liczyć maksymalnie 9 zawodników, bezpośrednio w grze bierze udział 6 zawodników (5+ bramkarz).
2.Czas trwania meczy ustala się na 1 x 10 minut.
3.W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów (przy rozgrywkach w grupie "każdy z każdym"), o zajętym miejscu decydują:
liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy drużynami w grupie,
przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica miedzy zdobytymi 
i straconymi bramkami,
przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek,
przy dalszej równości, sędzia zarządza po 3 rzuty karne.
Przepisy

.1W turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną oraz postanowienia regulaminu:
przepis o spalonym nie obowiązuje,
gra ślizgiem zabroniona,
bramkarz może zagrać rękoma tylko w polu oznaczonym linią ciągłą,
rzut karny z linii 7 metrów od linii bramkowej, 
po zdobyciu bramki gra wznawiana jest od środka boiska,
zmiany w drużynie są dowolne, następują w czasie trwania gry pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero wówczas może wejść inny zawodnik,
odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy rzutu wolnego minimum 2 metrów,
nie przestrzeganie odległości od wykonawcy rzutu wolnego lub też przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany karane jest 2 minutowym usunięcie zawodnika drużyny z boiska,
sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika karami minutowymi:
pierwsze przewinienie – 1 min.
drugie przewinienie- 2 min.
trzecie przewinienie – czerwona kartka (okazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu lub turnieju bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu przez 3 min. (na miejsce ukaranego czerwoną kartką, drużynie nie przysługuje prawo wprowadzenia do gry drugiego zawodnika przez 3 min.).
Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego i czyni to z ławki rezerwowych- zawodnik drużyny może zostać ukarany czerwoną kartką.
Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązują się do występowania w jednakowych strojach i w obuwiu sportowym TYLKO I WYŁĄCZNIE Z PŁASKĄ PODESZWĄ!!! Sędzia prowadzący zawody lub organizator i gospodarz rozgrywek mają prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.
Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego lub pod obcym nazwiskiem zostaje przyznana drużynie kara- walkower.
Przed rozpoczęciem turnieju opiekunowie drużyn zobowiązani są do stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych swoich zawodników.
Czas oczekiwania na drużynę - 2 min. od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu. Drużyna, która nie rozpocznie spotkania w ciągu tego czasu, zostanie ukarana walkowerem w stosunku 0:3.
W czasie trwania zawodów prawo do zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
W uzasadnionych przypadkach osoba odpowiedzialna za drużynę lub kapitan zespołu może zwrócić do sędziego zawodów o sprawdzenie tożsamości drużyny przeciwnej. Powyższa decyzja musi być zgłoszona sędziemu przed rozpoczęciem meczu.
W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dokument stwierdzający jego tożsamość.
Wszystkie sprawy związane z protestami karami i wykroczeniami rozpatrywać organizator zawodów.
Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku lub po za nim z sprzeczną etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię turnieju, może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych w stosunku do zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych.
Organizator ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z turnieju w przypadku: 
niedopełnienia formalności zgodnie z punktami regulaminu,
nie sportowego zachowania się zawodników i osób odpowiedzialnych w czasie meczu jak i trakcie trwania turnieju, na terenie całego obiektu sportowego,
notorycznego łamania regulaminu.
Osobą odpowiedzialną za drużynę jest opiekun/trener grupy zawodników danej drużyny.
Protesty dotyczące zawodów muszą być wznoszone pisemnie do organizatora turnieju przed rozegraniem meczu. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.
Nieuprawnionym zawodnikiem do gry określa się osobę, która nie dopełniła formalności regulaminowych i nie spełnia postanowień regulaminu.
Każda drużyna, uczestnicząca w turnieju winna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator i gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
Zawodnik krwawiących musi opuścić pole gry.
Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności karnej za udział w turnieju osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry, (każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW).
Za usterki stwierdzone w szatniach oraz ewentualne koszty wynikające z wymienionego tytułu odpowiedzialność ponoszą opiekunowie drużyn.
W przypadku, gdy drużyna zostanie wycofana w trakcie turnieju spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nie odbyte.
W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela organizator turnieju.
Zawody prowadzone będą przez sędziów – czynnych zawodników poszczególnych klubów piłkarskich.
Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania przez wszystkich uczestników turnieju, niniejszego regulaminu w czasie rozgrywek.
24. Placówka/drużyna, która wycofa się z rozgrywek na 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju poniesie koszty finansowe za:
nagrodę gwarantowaną w postaci "Pucharu" 
poczęstunek i napoje chłodzące dla zawodników oraz opiekuna/trenera danego zespołu (łącznie 200,00 zł ).
25. Ostateczne potwierdzenie udziału w turnieju prosimy zgłosić telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 20 sierpnia, do godziny 16.00!
TEL: 513 100 457, 517 363 060
E – mail: placowka@swietlicaczerwionka-leszczyny.pl

Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie turnieju.
Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia i dojazdu na turniej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników turnieju.

Osoba odpowiedzialna za rozgrywki:
Dawid Salamon – nr tel. kom. 600 965 580, e-mail: airspace@op.pl, airspace@interia.pl

W czasie trwania rozgrywek piłkarskich pragniemy zorganizować wiele dodatkowych atrakcji dla dzieci i młodzieży m.in.:
- konkursy 
- gry i zabawy z chustą animacyjną
- przeciąganie liny
- karaoke 
- "studio malowania ciała" 
Wszyscy uczestnicy turnieju będą mieli możliwość skorzystania z poczęstunku oraz otrzymają napoje chłodzące.
do góry