Uwaga konkurs!!!

Aktualności 29 Lipca 2009

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie "Złoża sukcesu w obiektywie".

Regulamin konkursu „Czerwionka-Leszczyny. Ludzie, miejsca, wydarzenia”

1.   Organizatorami konkursu są Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny oraz Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

2.   Zgłaszać zdjęcie do konkursu może każdy (bez względu na wiek i adres zameldowania). Akceptowane są tylko plenery i motywy pochodzące z terenu naszej gminy oraz fotografie bezpośrednio nawiązujące do tematu konkursu.

3.   Zdjęcia można nadsyłać elektronicznie na adres konkurs@czerwionka-leszczyny.com.pl
(wielkość jednego zdjęcia nie powinna przekroczyć 5 MB), za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka lub osobiście do kancelarii urzędu.

4.   Uczestnik może podać swój nick (pseudonim) pod jakim zdjęcie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl lub w mediach.
W przypadku nie podania nicku zdjęcie zostanie opublikowane i podpisane imieniem i nazwiskiem zgłaszającego.

5.   Konieczne jest dołączenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu kontaktowego).

6.   Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację jego regulaminu oraz zgodę na publikację zdjęcia oraz swoich danych (w przypadku nie podania nicku) na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl oraz w mediach promujących konkurs. Przesyłając zdjęcie, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy zadbają o należyte przechowywanie i zabezpieczenie danych osobowych uczestników konkursu.

7.   Konkurs trwa w okresie 9 lipca – 30 września.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października. Data wręczenia nagród dla laureatów zostanie ustalona w późniejszym terminie i skonsultowana z laureatami.

8.   Głównym kryterium oceny jest dobry pomysł promujący gminę Czerwionka-Leszczyny, w ciekawy i oryginalny sposób przedstawiający walory gminy (niezwykli ludzie, ich pasje, piękne miejsca, zabytki, wydarzenia odbywające się na terenie gminy).

9.   Zdjęcie nadesłane na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste do zdjęcia. Zdjęcie, której autorem nie będzie uczestnik konkursu, podlega wykluczeniu z konkursu.

10.  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo selekcji nadesłanych zdjęć, poprzez eliminowanie fotografii godzących w dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

11.  W skład jury konkursu wchodzą:
Grzegorz Wolnik – zastępca burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Krystyna Jasiczek – naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Hanna Piórecka-Nowak – rzecznik prasowy 
Anna Lechowska – fotograf.

12.  W konkursie przewidziano następujące nagrody:
aparat cyfrowy (1 szt) o wartości do 1 000 zł brutto,
ramki multimedialne (2 szt) o wartości do 500 zł brutto za jedną sztukę,
nagroda dodatkowa ufundowana przez Przewodniczącącego Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju.
Nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Jury ma prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.

13.  Wytypowane przez jury prace konkursowe mogą zostać opublikowane w mediach, na stronie internetowej organizatorów, w materiałach promocyjnych (foldery, ulotki, roll upy, kalendarze i in.) tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

14.   Przesłane pliki lub zdjęcia nie będą zwracane. Fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

15.   W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów.

16.   Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatorów oraz na stronie internetowejwww.czerwionka-leszczyny.pl

Osoba do kontaktu:

Hanna Piórecka-Nowak
Rzecznik prasowy
 
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (0-32) 429 59 43, kom. 795 590 918
rzecznik.prasowy@czerwionka-leszczyny.com.pl
www.czerwionka-leszczyny.pl

do góry