Strona główna/Urząd/Aktualności/Usuwanie drzew i krzewów po nowelizacji

Usuwanie drzew i krzewów po nowelizacji

Aktualności 10 Września 2015

 

20 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza nowe zasady wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, uregulowanych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jednakże pozostawia niezmienioną kluczową zasadę, że usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia właściwego organu i za opłatą, a wycięcie drzew bez zezwolenia skutkuje karą administracyjną. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.

 

Zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu

 • Wprowadzono definicje:

- drzewo wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny,

- krzew - wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów nie tworzącą pnia ani korony, nie będąca pnączem,

- plantacja – uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1ha, założona w celu produkcyjnym,

- złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, w wypadku lub katastrofy
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej,

- wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, w wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej,

 • Nie będzie już wymagane zezwolenie na usuwanie m.in.:

- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
z wyłączeniem krzewów w pasie drogi publicznej,

- krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,

- drzew, których obwód mierzony na wysokości 5 cm od gruntu nie przekracza :

a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

- drzew i krzewów powalonych lub złamanych - dotyczy sytuacji stanu wyższej konieczności. Takie drzewa czy krzewy będą one mogły być usunięte przez właściwe służby np. Straż Pożarną, gminne i powiatowe jednostki oczyszczania. Służby te, w terminie 30 dni od dnia usunięcia takich drzew lub krzewów, mają obowiązek przekazać do organu właściwego do wydania zezwolenia, informację
o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów.

W sytuacji, gdy usunięcie złamanego drzewa lub krzewu nie wymaga interwencji specjalistycznych służb, należy powiadomić tut. Urząd o w celu przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia przez pracownika Wydziału Ekologii
i Zdrowia, który na miejscu sporządzi protokół i dokumentację fotograficzną.

 

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą miały obowiązek poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanej wycince drzew
  i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem w tej sprawie wniosku do urzędu. W ten sposób społeczeństwo zyska nowy instrument w zarządzaniu zielenią na terenie zamieszkiwanych przez nich osiedli.

 • W znowelizowanej ustawie zwiększona została także ochrona zadrzewień przed niepotrzebną wycinką. W przypadku planowanej inwestycji drzewa i krzewy będą mogły być usunięte po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

 

Opłat za usunięcie drzew lub krzewów

 • Wprowadzony został nowy sposób obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłata ta będzie zależna od wielkości obwodu pnia, gatunku drzewa (tempa przyrostu pnia na grubość) i lokalizacji. W związku z tym możliwe będzie wprowadzenie innej wysokości opłat na terenach wiejskich i zurbanizowanych.

 • Nie będą pobierane opłaty administracyjne za usuwanie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 75 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego i 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew oraz krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego
  z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kar dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień w przypadku:

 • usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia

 • usunięcia drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości

 • zniszczenia drzewa lub krzewu

 • uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac prac w obrębie korony

 

 • Obniżona została administracyjna kara pieniężna za zniszczenie lub usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej opłaty

 • Wprowadzono możliwość obniżenia kary o 50% m.in. przy usuwaniu bez wymaganego zezwolenia drzew obumarłych oraz w przypadku braku możliwości uiszczenia przez osoby fizyczne kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny a drzewa zostały usunięte na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

 • Rozwiązana została również sprawa niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew, tzw. „ogławiania", które powoduje niszczenie drzew.

Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony drzewa będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa a powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za wyjątkiem:

- usunięcia gałęzi obumarłych lub nadłamanych,

- utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,

- wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa,

 • Nie będą już badane sprawy o nałożenie kary za nielegalne usunięcie drzewa, jeśli od popełnienia czynu minęło 5 lat, ze względu na ich przedawnienie.Nowy wzór wniosku dostępny jest do pobrania w Wydziale Ekologii i Zdrowia, w punkcie informacyjnym Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakładce - dokumenty do pobrania – Wydział Ekologii i Zdrowia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału EiZ pod nr telefonu: 32/ 42-959- 97 i 32/ 42-959-98.

do góry