Strona główna/Urząd/Aktualności/Uroczystość wręczenia Karolinek

Uroczystość wręczenia Karolinek

Aktualności 31 Grudnia 2014

 

Wczoraj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się uroczystość wręczenia honorowych wyróżnień - statuetek "Karolinka" - przyznawanych corocznie za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Rada Miejska ustanowiła to wyróżnienie 21 listopada 1997 roku. "Już po raz osiemnasty mamy więc zaszczyt docenić tych, którzy rozsławiają naszą gminę i działają na jej rzecz. Dedykujemy Karolinkę tym, którzy działają na terenie Czerwionki-Leszczyn, tworzą jakość miejscowości i rozsławiają tę gminę. Chcemy także pamiętać o tych, którzy się tu urodzili, a koleje życia sprawiły, że mieszkają obecnie poza naszą gminą, jednak wciąż o Czerwionce-Leszczynach pamiętają i naszą gminę promują. Za wszystko, co dla naszej małej ojczyzny poszczególne osoby robią należą się ogromne podziękowania" – podkreślił przewodniczący Kapituły – burmistrz Wiesław Janiszewski.

 

18 grudnia 2014 roku Kapituła w składzie:

Burmistrz Gminy i Miasta W. Janiszewski – przewodniczący Kapituły

oraz członkowie - Zastępca Burmistrza A. Raudner, Przewodniczący Rady Miejskiej B. Strzoda , Zastępcy Przewodzącego Rady Miejskiej - G. Płonka, A. Procek, J. Szczekała oraz Sekretarz UGiM J. Zaskórski

wybierała spośród 25 złożonych wniosków stanowiących nominacje do nagrody.

Jednomyślnie wytypowano pięć wyróżnień. Laureaci tegorocznej edycji:

 

Prof. Andrzej Gamian

 

Urodził się w listopadzie 1951 roku w Przegędzy. Po ukończeniu szkoły średniej

w Liceum Ogólnokształcącym im. Hanki Sawickiej w Rybniku rozpoczął studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra biologii w zakresie biochemii.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1975 w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

W roku 1982 uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych, a następnie doktora habilitowanego. Wcześniej odbył kilkuletni staż zagraniczny w stolicy Kanady – Ottawie oraz w Grenoble. Prowadził także badania naukowe w Sztokholmie i Uppsali.

W roku 2003 otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych, a w roku 2006 profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W roku 2008 został profesorem zwyczajnym obecnego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Nie sposób w kilku słowach wymienić wszystkich funkcji i tytułów jakie otrzymał oraz kierowniczych stanowisk jakie piastował w swej pracy naukowej.

Prowadził dotychczas wykłady między innymi w Kanadzie, w Rosji, we Włoszech,

w Portugalii, Niemczech, Szwecji i Chinach oraz na Białorusi. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na całym świecie.

Zorganizował liczne międzynarodowe sympozja naukowe. Jest recenzentem wielu czasopism naukowych. Opublikował około 200 pozycji naukowych.

Jest autorem prawie 30 patentów w zakresie immunochemii, szczepionek, testów diagnostycznych i glikobiologii.

Jest współodkrywcą szczepionki przeciwko meningokowemu zapaleniu opon mózgowych, metod oznaczania endotoksyn i oczyszczania bakteriofagów.

Wypromował kilkanaście prac doktorskich, kilkadziesiąt prac magisterskich. Sprawował też opiekę nad siedmioma pracami habilitacyjnymi.

Za swe osiągnięcia naukowe wyróżniony został licznymi nagrodami.

Pomimo zamieszkiwania we Wrocławiu, z którym jest związany zawodowo, ogromną uwagę przywiązuje do podtrzymania kontaktów z ziemią, na której się urodził i wychował. Jest orędownikiem podkreślania ogromnej roli jaką mogą odegrać fundusze unijne w przekształcaniu i rozwoju Śląska. Jest zwolennikiem tworzenia platformy współpracy i partnerstwa dla instytucji nauki, instytucji badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych oraz lokalnego przemysłu – zainteresowanych rozwojem tych ziem.Jadwiga Kowalska

 

Urodziła się w lutym 1947 roku w Niedobczycach. Jest absolwentką liceum ogólnokształcącego i średniej szkoły muzycznej w Rybniku. Dalsza jej ścieżka edukacyjna wiodła poprzez Studium Pedagogiczne w Raciborzu na Uniwersytet Śląski, gdzie ukończyła studia wyższe magisterskie o kierunku - wychowanie muzyczne.

Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel wychowania muzycznego i muzyki w szkołach podstawowych w Dębieńsku. Była także członkiem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej grając na wiolonczeli.

Po trzydziestu latach pracy zawodowej przeszła na emeryturę.

Czas wolny wykorzystuje na propagowanie wśród młodzieży zamiłowań do muzyki i kultury .

Jest prekursorem regionalizmu w muzyce i szkolnictwie. Posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prowadziła zespoły artystyczne – chór szkolny, zespół taneczny, zespoły fletowe i dzwonkowe, które osiągały sukcesy podczas festiwali młodzieży szkolnej na terenie gminy, regionu i województwa.

Do roku 2012 prowadziła społecznie zespół artystyczny w Gimnazjum Nr 6, który uświetniał swoimi występami uroczystości szkolne i imprezy środowiskowe na terenie całej gminy.

Aktualnie prowadzi chór parafialny przy Kościele św. Jerzego w Dębieńsku.

Za pracę zawodową i społeczną otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

Do najważniejszych należą nagrody:

Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego i Brązowy Krzyż Zasługi.

 

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Stanowicach

 

Powstało w styczniu 1964 roku z inicjatywy nieżyjącej już Balbiny Więcek - nauczycielki Szkoły Podstawowej w Stanowicach.

Wyraźny rozwój swej działalności zanotowało w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku . Liczyło wówczas ponad 60 członkiń, a na jego czele stała

śp. Maria Stanięda.

Od roku 1996 Kołem kieruje p. Urszula Tic przy pomocy p. Marii Otremby,

p. Teresy Dubec i p. Teresy Wyleżoł.

Głównym celem Koła jest integracja kobiet, praca społeczna na rzecz sołectwa i gminy, a także współpraca ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na tym terenie. Do podstawowych działań zaliczyć należy podnoszenie poziomu funkcjonowania gospodarstw domowych, propagowanie zdrowej żywności oraz wymianę doświadczeń organizacyjnych.

Koło w swej pracy działało i działa wielokierunkowo. Organizowało różnego rodzaju kursy prowadzenia domu i gospodarstw rolnych, kursy kosmetyczne, kursy haftu, kroju, szycia oraz gotowania.

W roku 1977 zawiązało Zespół Śpiewaczy „Stanowiczanki”.

Rozpoczęło promowanie kuchni śląskiej organizując konkursy potraw wielkanocnych, kiermasze bożonarodzeniowe przy Kościele w Stanowicach,

uczestnicząc w organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury corocznym "Święcie Makówek".

Bierze czynny udział w turniejach wsi, w organizowaniu dożynek sołeckich

i powiatowych, a także w festynach farskich.

Swoje wyroby kulinarne zaprezentowało podczas imprez promujących gminę w Bibliotece Śląskiej w Katowicach oraz podczas obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce-Leszczynom.

Członkinie Koła brały czynny udział w obchodach Europejskich Dni Kobiet organizowanych w Żorach, Świerklanach i Czerwionce-Leszczynach.

W styczniu tego roku Koło obchodziło 50-tą rocznicę swojego powstania.

 

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

w Czerwionce-Leszczynach

 

1 grudnia 1989 roku ksiądz biskup Gerard Bernacki, poświęcając małą kaplicę w Czerwionce, ogłosił erygowanie tymczasowej parafii, której administrację powierzono ks. Andrzejowi Morawskiemu, a który jednocześnie otrzymał zadanie wybudowanie nowego kościoła.

1 stycznia 1990 roku zostały założone księgi parafialne, a rok później dekretem biskupa Katowickiego Damiana Zimonia parafia otrzymała osobowość prawną i została zniesiona jej tymczasowość. Dekret biskupa wyznaczył dzień 1 lipca 1991 roku jako datę powstania pełnoprawnej rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Od sierpnia 1992 roku, dekretem Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Damiana Zimonia, proboszczem i budowniczym nowego kościoła został ks. Jan Piontek pochodzący z Książenic, który przybył do Czerwionki z kapłańskim ośmioletnim doświadczeniem z parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie.

Swoim kapłańskim zapałem i młodzieńczą energią porwał wspólnotę św. Józefa do rzeczy wielkich. Efektem tego było wybudowanie w ciągu 8 lat kościoła, a następnie otoczenia wraz z domem parafialnym, kaplicą przedpogrzebową i obejściem dodającym splendoru naszemu miastu.

Parafia liczy ponad 3.600 wiernych i jest jedną z jedenastu parafii dekanatu dębieńskiego w Archidiecezji Katowickiej.

Wspólnota parafialna św. Józefa pomna słów papieża Jana Pawła II, aby „mieć w sobie wyobraźnię”, rozbudowała bardzo mocno działalność charytatywną serwując miesięczne abonamenty obiadowe dla dzieci z Czerwionki, Dębieńska i Szczejkowic, a także szkolne stypendia promujące chrześcijańskie wartości w życiu codziennym, kulturalne i wzorowe zachowanie w szkole oraz bardzo dobre wyniki w nauce.

Nowa parafia na stałe wpisała się w życie Czerwionki-Leszczyn. Jest piękną wizytówką miasta oraz przykładem dobrej współpracy duszpasterzy i władz gminy.

Świadczy też o tym ówczesny Akt Zawierzenia Bożej Opatrzności Ziemi Czerwieńsko-Leszczyńskiej i jej mieszkańców, który 17czerwca 2005 roku włodarze samorządowi proklamowali uroczyście w kościele św. Józefa, prosząc jednocześnie Bożą Opatrzność o dar opieki na wszystkie nadchodzące lata.

Efektem współpracy był pomnik ku czci św. Cyryla i Metodego, patronów zjednoczonej Europy, postawiony wspólnie przy kościele. Wyrażono tym samym radość wejścia Polski do Unii Europejskiej, zwieńczając jednocześnie lokalną uroczystość 30-lecia połączenia Czerwionki i Leszczyn w jeden wspólny organizm.

1 grudnia tego roku parafia obchodziła 25-lecie powstania.

 

Katarzyna Grzegorzek

 

Urodziła się w styczniu 1969 roku w Knurowie. Jest mieszkanką Bełku.

Pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach jako starszy instruktor. Jest animatorem kultury, nauczycielem tańca, choreografem.

Pracę z młodzieżą rozpoczęła w roku 1987 jako instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku oraz w Domu Kultury w Niedobczycach, a także w Szkole Podstawowej w Bełku i w Prywatnym Centrum Edukacyjnym w Radlinie.

W roku 1992 rozpoczęła pracę w Domu Kultury w Leszczynach zakładając tam Formację Taneczną Zygzak. Od tej pory wychowuje artystycznie już drugie pokolenie młodych tancerzy, a ostatnio także młodych instruktorów tańca.

W latach 1996 – 2007 pełniła funkcję kierownika artystycznego Międzywojewódzkiego Festiwalu Tańca Czerwionka-Leszczyny, a od roku 2009 jest kierownikiem artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Mażoretek Parada w Czerwionce-Leszczynach. Występuje jako juror i sędzia wielu festiwali i zawodów tanecznych.

Jest konsultantem regulaminowym festiwali tańca, członkiem komisji regulaminowej Stowarzyszenia Mażoretek, Tamburmajorek i Cherleaderek Polskich. Jest także członkiem Międzynarodowego Związku Stowarzyszeń Sportu Mażoretkowego (International Majorettsport Association).

Występując ze swoimi wychowankami z Formacji Tanecznej Zygzak reprezentuje Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz Miejski Ośrodek Kultury na imprezach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Efektem udziału w tych imprezach jest zdobycie ponad 100 nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach tańca.

Od roku 2009 prowadzi grupy mażoretek, które zdobyły dotychczas 85 medali

i trofeów w różnych konkursach tanecznych, w tym takie jak: „Złota Jodła” na

40-tym Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

w Kielcach oraz Grand Prix i Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr i Mażoretek „Złota Lira”.

Sukcesy ostatnich lat to zdobycie 19 medali Mistrzostw Polski, jeden medal Mistrzostw Europy oraz trzy medale Mistrzostw Świata Mażoretek w Pradze, gdzie Zygzak zdobył wicemistrzostwo świata, a Mały Zygzak został mistrzem świata w roku 2013 oraz wicemistrzem świata w tym roku.

Za pracę z młodzieżą otrzymała srebrną odznakę „Zasłużony dla miasta Rybnika” oraz nagrodę z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce-Leszczynom, jako uznanie wybitnych zasług dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Statuetka Karolinka przedstawia stylizowaną postać młodej dziewczyny w stroju śląskim, która ustawiona jest na bryle podstawy w kolorze czarnym, symbolizującym węgiel. Na podstawie umieszczony został herb Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Statuetka wykonana jest z ceramiki, według projektu artysty plastyka Bogdana Szymury.

W latach 1997 -2013 statuetką Karolinki zostało wyróżnionych już 122 laureatów.

 

 

Zwieńczenie wczorajszego wydarzenia stanowił koncert Filharmonii Dowcipu Waldemara Malickiego. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała także Orkiestra Miejska „Dębieńsko”.do góry