Strona główna/Urząd/Aktualności/Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ...

Aktualności 28 Kwietnia 2016

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t j. Dz. U. z 2016r., nr 239 z późn. zm.), zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc dla rodzin najuboższych z terenu gminy, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Do dnia 20 kwietnia br. wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełnia kryteriów formalnych w/w konkursu.

 

Do pobrania:

  • Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu
do góry