Strona główna/Urząd/Aktualności/Stypendia Szkolne – informacja o terminach składania wniosków

Stypendia Szkolne – informacja o terminach składania wniosków

Aktualności 30 Sierpnia 2012
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach, Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych informuje, iż z dniem 15 września 2012 roku upływa termin składania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego. 

Podstawowe informacje na temat stypendiów i zasiłków szkolnych: 

Zgodnie z art. 90b ust.3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Pomoc materialna przysługuje: 
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, policealnych), słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - do czasu ukończenia obowiązku nauki. 
3. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium szkolne przysługuje uczniom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota: 351,00 zł netto. 
W związku z zmiana przepisów od dnia 01 października 2012 roku kryterium to wynosić będzie 456,00 zł netto

Uprawnieni do składania wniosków są: 

 - rodzice (także opiekunowie prawni),
 - pełnoletni uczniowie, 
 - dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza

Gdzie i kiedy można pobierać wnioski ?

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 36B, pokój nr 6 lub ze strony internetowej: 
www.opsczerwionka-leszczyny.pl/stypendia/stypendium_szkolne.pdf   

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnych terminach:

do dnia 15 września danego roku szkolnego - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych do dnia 15 października danego roku szkolnego - słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. 
Dodatkowe informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych pod nr tel. (032) 4318 -100 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce -Leszczynach.
do góry