• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 25.11.2022r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 25.11.2022r.

Aktualności 18 Listopada 2022

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), informuję Mieszkańców, iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 25 listopada 2022 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja.

 
Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 października 2022 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
 6. Informacja o bieżącej korespondencji.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022,
  3) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/516/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
  4) podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku,
  5) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku,
  6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,
  7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach,
  8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
  9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,

  Projekty uchwał
 8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
 9. Wolne głosy.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Bernard Strzoda

do góry