Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dn. 13.12.2013r.

Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dn. 13.12.2013r.

Aktualności 9 Grudnia 2013

Ogłoszenie

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), informuję Mieszkańców, iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 13 grudnia 2013r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołów sesji w dniu 22 i 29 listopada 2013 r.
 3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
 4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
 5. Informacja o bieżącej korespondencji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013,

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

  3. Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,

  4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umowy najmu,

  6. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Raka,

  7. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/473/13 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w przedmiocie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na trzy odrębne gminy,

  8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska,

  9. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

  10. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

  11. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,

  12. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

  13. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny,

  14. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach,

  15. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka- Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu  tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

  16. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,jak również sposobu ich pobierania,

  17. określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

  18. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,

  19. zmiany uchwały nr XXXII/416/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Czerwionce-Leszczynach, w obrębach Czerwionka oraz Dębieńsko,

  20. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny, przy ul. Mostowej,

  21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,

  22. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

  23. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

  24. zmiany uchwały nr XXXIV/358/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk (zmieniająca uchwałę nr XXXII/421/13 z dnia 27 czerwca 2013r.),

  25. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 3 lat z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych położonych w budynku DG2 przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach.

 7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
 8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 10. Zakończenie.

          

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                    (-) dr inż. Marek Profaska    

 

do góry